Smluvní podmínky CK London Way

 

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AB Energy s.r.o- London Way

 

1.   Smluvní vztah

 

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří AB Energy s.r.o. – London Way (dále CK London Way) a zákazníkem vzniká na základě podepsané cestovní smlouvy mezi zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) a CK London Way (případně jejím zplnomocněným zástupcem (obchodním zástupcem) na základě písemné plné moci). Podpisem cestovní smlouvy zákazník prohlašuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Závazná rezervace zájezdu vzniká v okamžiku přijetí vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, zaplacením zálohy. Pokud nebude cestovní smlouva podepsána nebo nebude ve stanovené lhůtě zaplacena záloha, je CK London Way oprávněna prodat zájezd jinému zákazníkovi. Smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

 

2.   Platební podmínky

CK LONDON WAY má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK LONDON WAY nebo okamžikem zaplacení v hotovosti zástupci CK LONDON WAY. Cena zájezdu je smluvní mezi účastníkem zájezdu a CK London Way a je uvedena v cestovní smlouvě. Tato cena zahrnuje i případné letištní, bezpečnostní taxy a palivový příplatek v případě leteckých zájezdů.

Při sepsání závazné cestovní smlouvy se platí záloha ve výši 50 % ceny zájezdu. Doplatek ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před začátkem zájezdu. Neuhradí-li zákazník doplatek v této lhůtě, je CK LONDON WAY oprávněna od smlouvy odstoupit a klient se tudíž nemůže zájezdu účastnit. Zaplacená záloha propadá ve prospěch CK LONDON WAY jako náhrada nákladů vynaložených CK LONDON WAY spojených s realizací zájezdu. V případě, že si zákazník kupuje zájezd v době kratší než je 30 dní před začátkem zájezdu, platí celkovou částku ihned při sepsání cestovní smlouvy. V případě storna zájezdu vyplatí CK London Way zpět zákazníkovi příslušnou částku buď v hotovosti, nebo převodem na účet zákazníka. CK London Way má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kursů, zvýšení cen leteckých přepravců apod.) zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí CK London Way účastníky zájezdu neprodleně informovat nejpozději však 10 dní před konáním zájezdu. Zákazník je povinen uhradit rozdíl ceny zájezdu nejpozději do 5 dnů od oznámení o navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK LONDON WAY právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.) a platí ustanovení článku o stornovacích podmínkách a poplatcích.

 

 

3.   Práva a povinnosti zákazníka

práva zákazníka:

 

 

 • požadovat poskytnutí všech služeb zahrnutých v programu zájezdu. Pokud bez zavinění CK LONDON WAY dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

 • být seznámen se všemi případnými změnami

 • kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy, a to v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami

 • právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech

 

povinnosti zákazníka:

 • zaplatit sjednanou cenu zájezdu

 • zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě vízové a jiné formality, které nejsou součástí sjednaných služeb

 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník

 • řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce

 • dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle pokynů pro účastníky zájezdu

 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

 • uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

 • seznámit se s dokumentem VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 (v případě zprostředkování cestovního pojištění CK Londonway)

 

4.   Práva a povinnosti CK London Way

CK LONDON WAY je povinna zabezpečit řádný rozsah sjednaných služeb. Je oprávněna v případech dále uvedených v těchto podmínkách zrušit zájezd, posunout termín zájezdu, poskytnout náhradní ubytovací zařízení ve stejné nebo vyšší kategorii, změnit cenu zájezdu, změnit trasu dopravy, změnit místo odjezdu (odletu)/příjezdu (příletu).

 

5.   Změna dohodnutých služeb

 

 • Změna a odchylky jednotlivých služeb CK LONDON WAY od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, dopravní společnosti, typu dopravního prostředku, trasy a termínu dopravy.

 • CK LONDON WAY neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku kupříkladu z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí apod. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK LONDON WAY neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy. V případě nočních letů, kdy je příjezd/odjezd do/z ubytovacího zařízení v nočních/ranních hodinách, se účtuje celá noc.

 • CK LONDON WAY si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků. CK LONDON WAY je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 10 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je CK LONDON WAY povinna o této skutečnosti informovat zákazníka.

 • CK LONDON WAY je oprávněna provádět změny programů a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby. V takovém případě je CK LONDON WAY povinna:

 

·   zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám

 

·   vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

·   poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Tuto slevu nelze poskytnout v případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příjezdu/odjezdu do/z destinace.

·   v případě, že CK LONDON WAY zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném nebo podobném rozsahu, jsou další nároky zákazníka vůči CK London Way vyloučeny.

 

 • CK LONDON WAY si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, živelné pohromy a další okolnosti, které CK LONDON WAY nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

 • Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet/odjezd, má CK London Way nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 

6.   Stornovací podmínky a poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy, a to osobně nebo doporučeným dopisem (rozhodující je převzetí písemného oznámení). Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit tyto stornovací poplatky, není-li stanoveno jinak, za každého účastníka v závislosti na okamžiku převzetí písemného oznámení:

 

 • nejpozději do 50. dne včetně před zahájením zájezdu 50 % z celkové ceny zájezdu za osobu.

 • v době kratší než 50 dnů před zahájením zájezdu 100 % z celkové ceny zájezdu za osobu.

 

7.   Cestovní pojištění

Obecně není součástí ceny zájezdů CK LONDON WAY cestovní pojištění ani pojištění storno poplatků. V případě, že u nabízeného zájezdu je uvedena informace, že příslušný zájezd je pojištěn, jsou zde zároveň vypsány podmínky, limity a další informace vztahující se k tomuto pojištění.

 

 

8.   Reklamace

Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v cestovní smlouvě. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. V průběhu zájezdu je zákazník povinen případnou reklamaci závady uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém. Obrací se tedy na zástupce CK London Way nebo průvodce. Případně, vyžaduje-li to povaha závady, uplatňuje zákazník reklamaci písemně, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení zájezdu. CK LONDON WAY neručí za úroveň a cenu cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodců, ubytovacího zařízení či jiné organizace. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK LONDON WAY nebo okolnostech na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Na veškeré reklamace, podané ve shodě s výše uvedenými podmínkami je CK LONDON WAY povinna odpovědět písemnou formou, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.

 

 

9.   Povinné smluvní pojištění

Cestovní kancelář CK LONDON WAY je povinna po celou dobu své činnosti mít dle příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu

 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo celou částku za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil

 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

 

10.  Zpracování osobních údajů

Zákazník podpisem smlouvy uděluje CK London Way souhlas v souladu s § 2 a § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů poskytovaných cestovní kanceláři k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Osobní údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci cestovní kanceláře CK LONDON WAY. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn udělit tímto souhlas ve stejném rozsahu i jménem spolucestujících osob.

 

11.  Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 5. 2016 a vztahují se na zájezdy pořádané CK LONDON WAY. Nedílnou součástí Všeobecných smluvních podmínek je dokument Informace k zájezdu, který blíže upřesňuje poskytované služby CK London Way dle konkrétného zájezdu.

 

 

V Praze, 1.5.2021

AB Energy s.r.o.

 

Administrátor

27. 11. 2021 11:20